Privacy policy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego począwszy od 25 maja 2018r., informuję, że:

1)     Administratorem Państwa danych osobowych jest IoT Squad P.S.A. zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jak dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez Państwa konieczne do świadczenia przez nas usług /wykonania umowy oraz inne dane jakie będziemy wymagać przy zawieraniu umowy, wymagane od nas na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych  lub które pozyskamy od Państwa w trakcie jej wykonywania a które będą przetwarzane w celach określonych poniżej.

2)     Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) zawarcia i wykonania łączącej Państwa z nami umowy w tym  zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, dokonywania rozliczeń. Podanie Państwa danych jest  dobrowolne ale bez podania przez Państwa tych danych nie będzie możliwym należyte świadczenie usług , wykonanie umowy lub jej zawarcie  czy też skuteczne udzielenie pomocy  lub kontakt z Państwem ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO);

b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych jak np. podatkowych i sprawozdawczych oraz ich przetwarzania przez okres przewidziany prawem, w zakresie w jakim jesteśmy do tego zobowiązani ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO);

c) wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu w tym ustalenia i dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przeciwko roszczeniom do czasu w którym roszczenia te nie ulegną przedawnieniu ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO);

d)  marketingu bezpośredniego naszych własnych usług o ile Państwo nie wyrażą  swojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( cel ten mieści się do czasu otrzymania Pani/Pana sprzeciwu w zakresie naszych prawnie uzasadnionych interesów, przy czym zgoda na marketing bezpośredni nawet po jej udzieleniu może być przez Państwa w każdym czasie odwołana) (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO);

e) w pozostałych celach na które udzielił/a Pan/Pani nam swoją zgodę, o ile nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w oparciu o inną podstawę (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit a) RODO).

Taką udzieloną nam zgodę może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż nie wpływa to na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody ale  przed jej cofnięciem.

3)      Komu Państwa dane mogą zostać udostępnione:

a) służbom i organom państwowym  w  tym samorządowym, np. Policja, organy ścigania, sądy.

b) w zakresie niesprzecznym z tajemnicą zawodową podmiotom świadczącym na rzecz administratora różnego rodzaju zewnętrzne usługi doradcze, audytowe, podatkową, rachunkową. Podobnie też w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego spowodowanego koniecznością obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń, Państwa dane mogą zostać przekazane do naszego  ubezpieczyciela czy też brokera/pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie w jakim będzie to konieczne dla realizacji tego właśnie interesu prawnego.  Powierzamy też dane podmiotom przetwarzającym dane  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zaznaczamy też, że obecnie nie zamierzamy  przekazać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej a więc poza terytorium Unii Europejskiej. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4)     posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) , to żądania spełnimy, o ile nie będziemy mieć podstaw lub obowiązku ich dalszego przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Organem nadzorczym jest   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych do którego będą  Państwo mogli wnieść skargę; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5)     Państwo, mają prawo dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych Państwa szczególną sytuacją co do przetwarzania przez nas danych osobowych opartego  na art. 6 ust. 1 lit. lub f) RODO.

6)     Państwa  dane osobowe planujemy przechowywać  przechowywane przez okres:

a) do zakończenia  negocjacji, wykonania i rozliczenia umowy   a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

b) Podobnie  dane wykorzystywane w celu realizacji obowiązków prawnych  jak np. dane wymagane w księgowości, rachunkowości,  będziemy przetwarzać  w tym celu przez cały czas trwania tego obowiązku.

c) w przypadku danych wykorzystywanych przez nas w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane  tak długo jak interes ten istnieje a w przypadku roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia czy przedawnienia. W przypadku marketingu bezpośredniego naszych usług, dane te będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich w tym celu.

d) w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania albo do upływu czasu na jaki zgoda został udzielona.

7)     Z przyznanych Państwu uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się bezpośrednio na nasze dane kontaktowe jako administratora. Firma nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8)     Cookies

a)    Administrator informuje, iż podczas korzystania z serwisu dane osobowe są zbierane automatycznie przez cookies. Cookies zawierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora do poprawy jakości usług.

b)    Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika

c)    Administrator informuje, że piki cookies wykorzystywane to :

d)    Pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

e)    Uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

f)     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

g)    sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

h)    pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

i)     pliki cookies służące do zapamiętywanie stanu okienka „Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko”, który pojawia się na stronie głównej